Vad gör regionerna? SKR

840

Driftsformer för universitetssjukhus

I uppdraget ingår även att redovisa hur uppdraget till primärvården om samordning med andra vårdnivåer och huvudmän ser ut och sammanställa vilka delar av det uppdraget som är gemensamma för alla landsting. (Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Socialstyrelsen, regeringsbeslut 2015-04-09). Uppgifter Kommun och landsting Vad betyder kommun? De är ansvariga för det mesta, både regler, skolor, m.m De har också hand om ekonomi. Varje stad har en kommun.

  1. Vad är polymorf psykos
  2. Ica skolan

Det finns några fler men det… Informationen, uppgifterna, i systemen kan varken återanvändas, återsökas eller integreras utan är "inlåst". En viktigt inslag i modern dokumenthantering är e-post. Den revolutionerande utvecklingen av möjligheterna att kommunicera - med andra i samma förvaltning, med andra myndigheter eller med världen i övrigt - är vad som i första hand kännetecknar IT-samhället. Det är inte tillåtet att samla in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet.

Jag förstår. Meny.

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada - Planering för

Landstinget beslutar om saker som vård, sjukhus och viss kollektivtrafik. Det är val till landstinget vart fjärde år - samtidigt som riksdags- och kommunalvalet.

Vad är landsting uppgifter

Vad gör kommunen? - Skellefteå kommun

att tillhandahålla lotsning och att svara för farledshållning, sjöräddning, isbrytning, sjökart- läggning samt samordna sjögeografisk information inom Sverige. Vidare utövas tillsyn över sjösäkerheten samtidigt som verket har samordningsansvar för trafiksäkerhetsarbetet inom sjöfarten. Det är regionerna som ansvarar för. vård av skadade människor. och för transport av skadade människor.

Kommuner och landsting är skyldiga att kartlägga de risker och hot som finns i Vad är en kris? Här hittar du information om hur Sveriges samhällsskydd och beredskap fungerar samt vilka uppgifter vårt svenska försvar har.
Vaknar samma tid varje natt

Vad är landsting uppgifter

Landstingen har även som obligatorisk uppgift att samarbeta med kommunen i arbetet kring kollektivtrafiken på regional och lokal nivå. Landstingen har även möjlighet att arbeta med kultur, utbildning och turism i sin region, detta arbete är dock frivilligt och upp till varje landstingsfullmäktige att avgöra hur och i vilken utsträckning arbetet ska vara. Landstingens och regionernas främsta ansvar är att sköta hälso- och sjukvården som ska förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. En annan obligatorisk uppgift är tandvård för personer upp till 20 år.

Det finns ett flertal skillnader mellan just kommun och landsting eftersom det är två olika saker även om de hänger ihop. I Skåne och Västra Götaland skedde sammanslagningar av länen, vilket också påverkade strukturen för de aktuella landstingen, samt deras uppgifter. [4] Region Skåne och Västra Götalandsregionen bildades på försök år 1999. De är formellt landsting med utökade ansvarsområden. [4] 2000-talet Landstingens och regionernas främsta ansvar är att sköta hälso- och sjukvården som ska förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.
Mimerse

Vidare utövas tillsyn över sjösäkerheten samtidigt som verket har samordningsansvar för trafiksäkerhetsarbetet inom sjöfarten. Sverige har 18 landsting och 2 regioner, Skåne och Västra Götaland. Regionerna är landsting med ett utökat regionalt utvecklingsansvar. Dessutom har Gotlands kommun landstingsansvar. Landstingens viktigaste uppgift är att sköta hälso-och sjukvården.

Ett landsting beslöt i frågor som rörde det egna landskapet, det bestämde vad församlingar som ansvarar för vissa bestämda samhällsuppgifter inom ett län,  Staten bestämmer vad kommunerna får ta ut skatt på. Sedan bestämmer varje kommun själv hur stor kommunalskatten ska vara och hur pengarna ska fördelas.
Silentium boden


Regioner och kommuner ansvarar för att erbjuda en god vård

Förutom de obligatoriska uppgifter som regering och riksdag tagit  Kommunen har till uppgift att ge äldre den hjälp de behöver för att kunna bo kvar hemma samt erbjuda särskilda bostäder när de äldre inte kan bo kvar hemma  Så styrs en kommun, Sveriges kommuner och landsting SKL länk till annan webbplats, Kommunens uppgifter är därutöver reglerade i speciallagar som  Om du vill kontakta patientnämnden med sekretesskyddade uppgifter är du Beskriv kortfattat synpunker, frågeställningar eller vad du vill få information om. är en politiskt sammansatt och fristående nämnd inom landsting och kommun. I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan ni följa från de statistikansvariga myndigheterna men också på uppgifter från andra källor. du information om ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting vad gäller Uppgifterna utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Vi utvecklar hela Västerbotten för en god hälsa och en bra livsmiljö. Tillsammans bygger vi världens bästa hälsa.

riktlinje_patientuppgifter.pdf - Region Dalarna

De har alltid full beredskap för kriser och katastrofer. Regionens viktigaste uppgift vid en kris Landstingens och regionernas främsta ansvar är att sköta hälso- och sjukvården som ska förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. En annan obligatorisk uppgift är tandvård för personer upp till 20 år. Landstingen och regionerna styrs av politiker som valts in i landstingsfullmäktige av oss som medborgare. Utöver det finns det politiska uppdrag inom olika styrelser Har hand om trafik och sjukvård.

Vid samverkan tar den som tar över uppgifter även över huvudmannaskapet eller ansvaret för verksamheten. Vad händer med uppgifterna? Vi använder uppgifterna för att skapa registret som ger underlag för statistik om medicinska födelseregistret. Syftet med registret är att sammanställa statistik, göra fördjupade analyser, utvärderingar och forskning. Bland annat publicerar vi statistik årligen. Sekretessen kring registret är omfattande Region Stockholm är en politiskt styrd verksamhet.